Till umu.se
HeadlineImage

Kunskapscentrum i katastrofmedicin(KcKM), Umeå

KcKM / Enheten för kirurgi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet är sedan år 2002 ett av Socialstyrelsens kunskapscentra inom det katastrofmedicinska området.

För att stimulera katastrofmedicinsk forskning och utveckling har Socialstyrelsens enhet för krisberedskap initierat och stött utvecklingen inom olika grenar av den katastrofmedicinska arenan. Katastrofmedicinskt kunnande utgör basen för sjukvårdens hantering av stora skadehändelser och katastrofer.

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2014

_________________________________________________________

De forsknings- och utvecklingsområden som enheten i Umeå fokuserar på är mass-skadehändelser inom transportområdet, hypotermi och långa transporter av skadade.

Transportrelaterade masskadehändelser: Globalt sett utgör olika slags transporter en ständigt närvarande källa till ”stora olyckor” och ”katastrofer” i alla världsdelar. En översikt över denna problematik (Transportation Disasters), författad av professor Ulf Björnstig och doktorand Rebecca Forsberg, har publicerats i Koenig & Schultz lärobok "Disaster Medicine - Comprehensive Principles and Practices 2010".

_________________________________________________________

Busskrascher utgör i Sverige en källa till återkommande masskadehändelser. Under en tioårsperiod har i medeltal en stor krasch med 20-60 skadade och upp till nio omkomna inträffat årligen. Inte sällan inträffar dessa händelser i glesbygd, vilket ställt stora krav på den lokala prehospitala sjukvården och räddningstjänsten. Centrats arbete inom bussäkerhetsområdet ledde 2005 fram till doktorand Pontus Albertssons avhandling ”Occupant Casualties in Bus and Coach Traffic” - Umeå Medical Dissertation. New Series No 951. Mot bakgrund av Statens haverikommissions kritik av brister i taktik, teknik och materiel har KcKM Umeå tillsammans med MSB:s verksamhetsställe i Sandö erhållit respektive myndighets uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete inom området som mynnat ut i en kunskapssammanställning avseende ”Räddning vid stora busskrascher” och en lärarhandledning med tillhörande bildprogram; ”Räddning vid stora busskrascher – lärarhandledning" och ”Bildprogram”. Dessa finns alla fritt tillgängliga genom nedanstående länk. Totalt har 240 instruktörer utbildats (2011-12-31), hälften från sjukvården och hälften från Räddningstjänsten.

Uppdaterad version 2014: Kunskapsdokument - Räddning vid stora busskrascher
Lärarhandledning - Räddning vid stora busskrascher
Bilder till lärarhandledning - stora busskrascher

Övriga publikationer:

Lundälv J, Intensiv medierapportering efter busskraschen vid Rasbo-Uppsala. Läkartidningen 2008;105:2418-20.

Kamedorapporter:

Stora busskrascher i Sverige 1997-2007 Kamedo-rapport 94, Socialstyrelsen. Stockholm 2010

Major Bus Crashes in Sweden 1997-2007. Kamedo report No 94. Swedish Board for Health and Welfare. Stockholm 2011

Minnesanteckningar:

Erfarenhetsseminarium för bussinstruktörer 2010

Erfarenhetsseminarium bussinstruktörer 2011

Erfarenhetsseminarium bussinstruktörer 2012

Erfarenhetsseminarium bussinstruktörer 2013
________________________________________________________

Instruktörsmöte 2014 - schema

Haverikommissionen om bussar________________________________________________________

Forskningsområden

Oavsiktliga händelser med tåg

Tågkrascher är relativt sällan förekommande i Sverige, men med ständigt ökande tågtrafik och hastighet ökar risken för sådana masskadehändelser. Globalt ökar masskadehändelser med tåg (>10 döda/>100 skadade) vilka finns beskrivna i den kunskapsinventering som genomförts av medicine doktor Rebecca Forsberg i; ”Kunskapsdokument – tågincidenter”. Med anledning av detta har ett omfattande utvecklingsarbete skett vad avser att finna metoderRäddning vid stor tågkrasch - tillträde
genom taket medför effektiv evakuering för adekvata räddningsinsatser varvid Socialstyrelsen och MSB samverkat. Ett utbildningsprogram för berörda myndigheter som belyser en säker och effektiv räddningsinsats vid händelser som drabbar spårbunden trafik har färdigställts under 2010 och kurser har genomförts 2010,  2011 och 2012. Rebecca Forsberg disputerade 2012 på sin avhandling Train Crashes - Consequences for Passengers.

Avsiktliga skadehändelser mot kollektivtrafik

Attentat mot kollektivtrafik har framkommit som ett nytt problemområde. Attackerna 11 september 2001 har förändrat vårt sätt att se på det moderna samhällets sårbarhet och risker samt belyst hotens gränsöverskridande natur. Vilka implikationer detta får för Sveriges såväl som andra länders krisberedskap och krishantering är en fråga som kräver fortsatt uppmärksamhet.

Ett modernt samhälle är avhängigt av bra kommunikationer för sina medborgare, vilket medför att höga krav ställs på att kollektivtrafiken fungerar och är säker att resa med. Dock har denna sektor vid upprepade tillfällen drabbats av terrorism. Vad det gäller det rälsbundna systemet har attentat i Tokyo 1995, Madrid 2004, London 2005, Mumbai 2006 samt Moskva 2009 och 2010 tydligt visat vilka konsekvenser dessa dåd kan få, men exemplifierar också svårigheter i att skapa en krishanteringsförmåga som kan möta dessa hot. Skadehändelser med antagonistisk grund medför också en bredare riskbild för räddningspersonal, vilket medför att taktik och hantering av situationen måste anpassas och skilja sig ifrån icke-avsiktliga skadehändelsers.

KcKMs forskning kring skadehändelser mot allmänna transportmedel syftar å ena sidan till att driva utvecklingen av krishanteringsteorier på ett bredare internationellt, akademiskt plan, samt å andra sidan att utveckla en bättre praktisk förmåga att hantera antagonistiska handlingar mot kollektivtrafik och ge förslag till skademinimerande design. Doktorand Veronica Strandbergs forskning behandlar terroristattentat mot spårbunden trafik för att nå ökad kunskap om hur ett krishanteringssystem kan konstrueras för att möta hot från antagonistiska handlingar mot tåg och tunnelbana. Forskningsassistent Annelie Holgersson har initierat forskning om antagonistiska handlingar mot kollektivtrafik, med avsikt att utveckla en bättre praktisk förmåga hos räddningspersonal att hantera dessa händelser samt ge förslag till preventiva och skademinimerande åtgärder inom transportområdet

En debattartikel om terroristhot mot tågtrafiken har publicerats i Läkartidningen, se nedan.

Publikationer

Forsberg R. Kunskapsdokument - Tågincidenter, KcKM Umeå 2008
Räddningsinsats vid tågkrasch - en kunskapssammanställning, KcKM 2008
Forsberg R. Säkerhet i tågbranschen - Security & Safety, ett oprioriterat område? C-uppsats: Freds- och konfliktstudier Umeå universitet 2008
Referensgruppsmöte - tågprojekt 28 augusti 2010Forsberg R, Strandberg V, Björnstig U, et al. Nya hot ställer nya krav på katastrofmedicinsk planering. Läkartidningen. 2010; 107:603-4.Forsberg R, Saveman B-I. Survivors’ experiences from a train crash. Int J Qualitative Stud Health Well-being. 2011Holgersson A, Saveman B-I. Kunskapsöversikt - passagerarsäkerhet i tåg. Rapport i projektet Säkerhetsarbetets effekter och relevans. KcKM och instituionen för omvårdnad, Umeå universitet 2012

Referensgruppsmöte 5-6 november 2013

Avhandlingar

Rebecca Forsberg

Veronica Strandh

Annelie Holgersson

_________________________________________________________
Webbaserat utbildningsmateriel-
Räddning vid stora tågkrascher

_________________________________________________________

Hypotermi och kylskador har belysts av beredskapsöverläkare Helge Brändström i SoS rapport ”Hypotermi – kylskador och drunkningstillbud i kallt vatten” (artikel nr 2003-123-6) samt i SoS:s utbildningsprogram ”Hypotermi – kylskador” (SoS 2009).

Läkarna Peter Lundgren och Otto Henriksson har sedan 2006 fokuserat sin forskning till de områden som berör isolering mot kyla samt aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö, med målsättning att utvärdera och utveckla materiel och metoder för att minska kylstress och nedkylning hos drabbade i masskadesituationer.

Peter Lundgren och Otto Henriksson avlade medicine doktorsexamen 2012.

Avhandlingar

Peter LundgrenOtto Henriksson__________________________________________________________

Utgivna vetenskapliga artiklar, kunskapssammanställningar och föredrag inom ramen för KcKM:s verksamhet redovisas i respektive forskares publikationslista (pdf) vid sidospalten.
Publikationslistor är under uppdatering.


Sidansvarig: Anna Lundgren

Utskriftsversion

Personal

Britt-Inger Saveman Professor,
Programdirektör

Ulf BjörnstigSenior professor i kirurgi

Gunnar Engström, Adj.professor, toraxkirurgi

Jörgen Lundälv, Docent

Rebecca ForsbergProjektledare, medicine doktor, fil. mag

Otto Henriksson, Medicine doktor, anestesiläkare

Peter Lundgren, Medicine doktor, kardiolog

Annelie Holgersson,
Medicine doktor

Isabelle Doohan,
Doktorand, fil mag

Kontaktinformation

Kunskapscentrum för katastrofmedicin Umeå
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, våning 7, Umeå universitet

Kontaktformulär